موضوع موعظه:...

مراجعه کتتده عزیز، در این قسمت می توانید به موعظه این هفته کلیسای ایرانیان ولی گوش دهید.